Silivri Proje Ofisi

Danışmanlık - Proje Yönetimi - Tasarım - Eğitim Hizmetleri

Firmamız; Kurumsal Ar-Ge Danışmanlığı, Yalın Üretim, Proje Yönetimi ve Proje Danışmanlığı, TUBİTAK / KOSGEB Projeleri, Süreç Yönetimi, Kalite Sistemi, Yurtiçi / Yurtdışı Belgelendirme hizmetleri konusunda uzmandır.

Artımlı İnovasyon mu, Radikal İnovasyon mu?

Bir inovasyonun karlılık analizi ile ilgili başta gelen amaç, Pazarın haklı nedenleri üzerinde yenilikçi organizasyonun, bir inovasyonun istismarının sermaye giderinin hangi seviyede olduğu ile ilgili farkındalığını sağlar. İnovasyonun karlılık analizi; bir kar ve zarar tahmini kadar aynı zamanda bir proje, yatırılan sermaye, planlama ve kontrol planı da olmak zorundadır. Kar ve zarar tahmini ile ilgili fonksiyonun temelinde, inovasyon başarı faktörü araştırmasına yakın bir bağlantı vardır. Başarı faktör araştırması, bir inovasyonun başarı ve başarısızlığı arasındaki farkı yaratır ki, bu da ilgili kriteri bulmaya çalışır. 

Pratikte, inovasyon fikirleri ile ilgili kaydın izleri başarı faktör araştırmasının ilgisini açıklar: Yapılan bir çalışmada 116 farklı şirketteki ürün inovasyonu üzerindeki uzun süreli 1,919 çalışmanın sadece % 0,6’ sı pazarlanabilir olmuş ve başarılı sonuçlara ulaşmıştır. İnovasyon fikirleri uyulması gereken seçim prosesini gerektirir: Ürün ile ilgili ilk fikirlerin % 10’ u bile pazara ulaşmaz, % 70’ i fiyasko ile sonuçlanır. Pazarda kalan ürünlerin % 46’ si başarısız olur, % 33’ ü kabul edilebilir bir kar sağlamaz, ve sadece % 21’ i ( 1,919’ un % 0,6’ sı yani 11 adedi ) başarılı olur. 

Başarısızlık oranı bulguları pratikte inovasyonların başarı faktörleri ile ilgili deneyimin gerekliliğini güçlendirir. Eğer karar vericiler daha amaca uygun, yerinde, sağlam, güvenli bilgiye sahip ve bu bilgiyi kullanabiliyorsa, hataların büyük bir bölümünden kaçınılabilir. Bu durumda ilginç bir soru vardır: İnovasyonların yenilik derecesi nasıl bir rol oynar? Düşük dereceli yeniliğe sahip inovasyonlar mı (artımlı inovasyon ) yoksa yüksek dereceli yeniliğe sahip inovasyonlar mı ( radikal inovasyon ) daha umut vericidir? Alternatif olarak, ürün yenilikçiliği her ikisinde de inovasyonlar için bir başarı faktörüdür. 

Bu makale bu soruya cevap verecektir. Bu amaçla, öncelikli olarak başarı faktörü araştırmasını inceleyelim. 

Başarı Faktörü Araştırması 

İnovasyon yönetiminin amacı başarıdır. Uygun yönetim adımları bir inovasyonun başarısını garanti edemezken, başarı şansını artırabilir. İnovasyon yönetiminin hem pratik ve hem de bilimselliği bu yüzden inovasyonun başarısını neyin karakterize ettiği ile ilgili sorularla ilgilenmektedir. 

Başarı faktörlerinin konsepti, günümüze kadar sürekli olarak peşine düşülen 1960’ larda yayınlanan araştırmanın ampirik yöneliminden gelmektedir. Başarı faktör araştırması hem stratejik “ yararlılık “ ( doğru şeyi yapmak ) ve hem de operasyonel “ yeterlilik “ ( onu doğru yapmak ) olmaya yardım eder. Bir proje olarak bir inovasyon fikrinin kabul edilmesi kararı bir yararlılık ( “ doğru şeyi yapmak ” ) kararıdır. Yapılıp yapılmadığı sorusunun ötesinde, projenin önceliği projenin etkinliğini etkiler: Nasıl yoğun bir şekilde olduğu diğer aktivitelerin doğru ya da yanlış olabileceğine bağlı olarak sürecektir. Kaynak tahsisi ile ilgili bu karar, uygun analiz metodlarıyla desteklenmelidir. Kaynak bütçesi ile sonraki ürün geliştirme ve pazarlama ( karşılaştırmalı olarak ), fayda ile ilgili bir soru değil, verim ile ilgili bir sorudur. 

Başarı için yönetim aktivitelerinin ilişkilerini değerlendirmek için, soru öncelikli olarak inovasyon başarısının nasıl anlaşıldığı ile ortaya çıkar. 

İnovasyon Başarı Ölçümü

İnovasyon araştırması, başarı ölçümü konusu ile ilgili son derece ilgilidir. İnovasyon başarısının nelerden oluştuğu aslında deneyimin nasıl olduğu ve araştırmadaki kararsız uygulamaların başarısına göre değişir. Eğer sonuçlar stratejik kararları desteklemeyi varsayarsa, yaygın iş yönetim göstergeleri uygun olmayacaktır. 

İnovasyon başarısının ölçümü için uygun yaklaşımlar; 

• Deney seviyesi 
• Kullanılan başarı boyutu 
• Veri toplama yöntemi İle farklılaştırılabilir. 

Deney seviyesi; başarı ölçümüne ait olan nesne / alan olarak anlaşılır. Şirket – seviye başarısı ile ilgili deneyim ( mesela; satış büyümesi, karlılık ) iki sebepten ötürü problemlidir. Diğer yandan, şirket seviyesindeki başarı sadece inovasyonla değil aynı zamanda ilave iç ve dış faktörlerin de katılımıyla belirlenir. Bu demektir ki, başarılı inovasyon yönetimi ile şirket seviyesindeki başarı arasında belirgin bir sebep yoktur. Bir şirketin net satışı ve karlılığı geçmiş inovasyon aktivitelerinin doğru olup olmadığı ile ilgili sonuçlara yansıyan başarıyı resmeder. Ekonomik Pazar başarısı için anahtar kriter, kazanç ya da kayıp, Pazar payı ve bir inovasyonun imaj gelişimidir. Karşıt olarak, bir inovasyonun teknik başarısı ve şirketin kazancı, önemli iç başarı kriterlerini de gösterir. Teknik başarı Ar-Ge çalışmalarındaki geçerli ve fiziksel sonuçlara bağlıyken, iç uzmanlık ile ilgili stratejik açılım, önemli bir gelecek – merkezli başarı göstergesi olarak görülebilir. 

Başarılı bir sonuç başarılı bir süreç olarak farz edilirken, eşlik eden süreç ilişkili başarı kriteri sık sık kullanılır. İnovasyon başarısı, kısmi performansın gerçekleştirilmesi temeline dayanır ki bu durum giriş prosesi boyunca önceden belirlenmiş proje kilometre taşları için değerlendirilir. Proses ilişkili başarı kriteri aşağıdaki üç amaçla tariflenmiştir; 

• İnovasyonun kalitesi / faydası 
• Ortak giderler 
• Gerekli süre 

Sonuç olarak, veri toplama metodları ile ilgili literatür, başarının objektif ve subjektif ölçümü arasındaki farklılaşmadır. Objektif başarı ölçümü değer temellidir ( örneğin; yüzde olarak Pazar payı veya giderler ), subjektif başarı ölçümü ise, altında yatan başarı kriterlerinin hedef başarısı ile ilgili hissedilir derecedeki subjektif kayıtlarına dayanır. 

Araştırma alanına genel bakış 

Girişte belirtildiği gibi, başarı faktör araştırması inovasyon başarısını önemli derecede etkileyen faktörleri belirlemeye yardım eder. Pazardaki inovasyonların yüksek başarısızlık oranları problemin genel bir farkındalığına öncülük eder ve yeni ürünlerle ilgili başarı ve başarısızlık için sebeplerin araştırma yönetimini bulmaya çalışmaya iter. Başarı faktör araştırması için standart bir metod yoktur ve geniş bir yelpazeye sahip ampirik metodlar vardır. Normal olarak, durumların rastgele numunesi, başarı ve başarısızlık arasındaki farkı ayıran faktörler için araştırılır. Sıklıkla, başarı bir veya daha fazla bağımlı değişkenle birlikte çalışır ve bağımsız değişkenler çok değişkenli istatistikler kullanan potansiyel başarı faktörleri ile analiz edilir. 

Başarı faktör araştırması ile ilgili geçerli durum pek çok araştırmacının çalışmasının temelini oluşturur. İlave olarak, poyansiyel başarı faktörleri ile ilgili olarak geniş bir yelpazede devam eden çalışmalar, başarı faktörlerinin sınırlı bir sayısında daha derin bir analizi üzerine alan çalışma da mevcuttur. 

Bulunan ilgili inovasyon başarı faktörlerinin hacmi hemen hemen çok büyük bir hacme sahiptir. Hatta pek çok tekil çalışmanın göz ardı edilmesi ve pek çok özünden gelen yaygın faktör üzerinde oduklansa bile, bulunanların miktarı idrak etmek için zordur. Bununla birlikte, eğer nitelik bakımından diğerleri ile entegre olmuş bir girişimde bulunulursa, çeşitli metodlarla tekrar tekrar beliren ve farklı araştırma içeriklerinde yaygın bulgular üzerinde bir göz ile, başarı faktör araştırması ile ilgili genel olarak otuz yıl içinde özetlenebilir. ( Şekil ). Başarı / başarısızlık değişkeni ile ilgili çok geniş bir bölüm ayrıntılı olarak konuşmayı ve pazarlamaya bağlı olarak belirir. Benzer kararların altında yatan Pazar araştırmalarından Stratejik ve operasyonel pazarlama kararları vardır. 

Başarı faktör araştırmaları ile ilgili bulgular; inovasyon yönetimi için büyük yararlar sağlar, fakat onlar geçmişte tenkit edilir. Aynı ve benzeri bağımsız değişkenler için bulguları oluşturan eleştiri merkezleri bazı durumlarda, kendi etkilerinin kuvvetiyle çalışır. Eleştirilerin önemli noktaları yetersiz teorik destekleyicileriyle beraber, ölçümün tutarsız ve zayıf yöntemlerine bağlıdır, 

İlave olarak, inovasyon yönetiminin operasyonel detayları, başarı faktör araştırmasının kapsamının ötesinde yayılan bilgi yönetimi gibi fazlasıyla karmaşıktır. Yönetim bilgiye ihtiyaç duyar. Bu bilgi, spesifik durum analizinden gelen inovasyonun hassas şartları ile ilgilidir. Bu nedenle, inovasyon Pazar araştırması dikkate değer ve hedef müşteriler, partnerler ve rakipleri ile ilgili beklenen davranışı sergileyen harici bilgiyi dağıtmalıdır. Bütün bunlara rağmen, genel başarı faktör araştırması sonuçları anlamlı bir şekilde pratikte kara yapıcı prosesi desteklemek için kullanılabilir. Bu yüzden her bir inovasyon projesi yayında bir checklist yapılmalıdır. 


Kaynaklar: Trommsdorff and Steinhoff 2007, p. 70 (Synopsis of numerous studies, including Montoya-Weiss and Calantone 1994; Melheritz 1999; Henard and Szymanski 2001 “ 
Innovation Performance Accounting “, Wilhelm Schmeisser - Hermann Mohnkopf - Matthias Hartmann - Gerhard Metze 

Dr. Mak. Yük. Müh. Süleyman TOKAY


Hizmetler

Kurumsal Ar-Ge Yönetimi 
Proje Yönetimi 
Süreç Yönetimi 
İş Metod Etüdü uygulamaları 
MTM Standart Zaman Uygulamaları 
TUBİTAK / KOSGEB Projeleri 
AB Projeleri, Dernekler Dairesi Projeleri

Sosyal İletişim

Facebook Twitter Linkedin Youtube


Bizi Sosyal Medyada Takip edin.
İletişim

Piri Mehmet Paşa Mah. Piri Paşa Sok. No:8  
Ziya Aslan İş Hanı No:50  
Silivri İSTANBUL  

Tel: 0 532 548 1473  

www.silivriprojeofisi.com  
info@silivriprojeofisi.com