Silivri Proje Ofisi

Danışmanlık - Proje Yönetimi - Tasarım - Eğitim Hizmetleri

Firmamız; Kurumsal Ar-Ge Danışmanlığı, Yalın Üretim, Proje Yönetimi ve Proje Danışmanlığı, TUBİTAK / KOSGEB Projeleri, Süreç Yönetimi, Kalite Sistemi, Yurtiçi / Yurtdışı Belgelendirme hizmetleri konusunda uzmandır.

Ülkemiz Gelişmişliği’ ne Genel Bir Bakış

OECD araştırmalarına göre gelişmiş ekonomilerde son kırk yılda gerçekleşen büyümenin yarısından fazlasını Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları oluşturmaktadır. Ortaya çıkan yeni ekonomik dengeler kapsamında tüm küresel aktörler gibi Avrupa Birliği de artık daha fazla yenilikçi olmak, tüketici ihtiyaç ve taleplerine daha cevap verebilir olmak, aynı zamanda küresel ve çevresel kaygılara cevap verebilmek için inovasyona daha fazla yatırım yapmak durumundadır. Bu sürecin dışında kalan ülkelerin rekabet edebilmeleri ihtimali neredeyse hiç yoktur. Avrupa Birliği’ nin geldiği son noktada daha açık bir şekilde görülmektedir ki Birliği taşıyan ve bu birlikten faydalanan ülkeler kapsamında sadece bu birlikten faydalanan ülkelerin akıbeti sorgulanmaya başlamıştır. Ülke olarak gücümüzü ( Dünyanın 17. Büyük ekonomisi ve 17. Büyük Nüfusu ) doğru bir şekilde kullandığımızda Avrupa Birliği’ nin kapısında beklemek yerine onları kendi kapımızda bekletebiliriz. 

G20 ülkeleri arsında yer alan Ülkemizin şu an geldiği noktada hem ekonomi büyüklüğü ve hem de nüfus yoğunluğu bakımından gelişmişlik anlamında rekabet edeceği ülkeler A.B.D., Almanya, Fransa, Japonya, Rusya Federasyonu’ dur. 

Lizbon Stratejisinde alınan kararları tekrar özetlemek gerekirse;

 Yeniliğe yatkın bir toplumun oluşturulması için eğitim yatırımlarının artırılması 
 Avrupa Teknoloji Enstitüsünün kurulması 
 Araştırmacılar için rekabetçi bir iş piyasasının oluşturulması 
 Üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve sanayi arasında bilgi transferinin desteklenmesi 
 Ar-Ge konusunda yeni bir devlet yardımı çerçevesinin oluşturulması ve Ar-ge yatırımları için vergi teşviklerinin uygulanması 
 Patent ve fikri mülkiyet hakları alanlarında yeni stratejilerin oluşturularak yeni fikirlerin dolaşımının kolaylaştırılması 

Bu maddelerden bazıları ülkemizde çok etkili bir şekilde uygulanıyor olmasına rağmen bazı maddelerde hala uygun ve etkili bir yapının kurulamadığı açıkça görülmektedir. Kısa vadede ülkemizi daha etkin bir aşamaya geçirebilecek öncelikli madde Üniversite Sanayi işbirliğidir. Ancak hala daha bu konuda olumlu bir çalışma yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar sadece üniversite ortamında yapılan çalışmaların katkısından çok öte, bu yapan kişilerin kendine yaptığı katkıdan ileri gitmemektedir.

Yenilikler, ülke ekonomisi için özellikle üç temel alana yaptığı katkıyla önemli bir itici güç olarak değerlendirilmektedir; 

 Sürdürülebilir ekonomik büyüme 
 Sosyal kalkınma ve refah düzeyi 
 Rekabet gücü

Yenilikler; ülkenin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakta ve uluslar arası alandaki rekabet gücünü artırmaktadır. Pek çok ürünün patentine sahip olmak aynı zamanda diğer ülkelere teknoloji transferi konusunda önemli bir üstünlük yaratmakta ve diğer ülkeleri bağımlı bir hale getirmektedir. Bu durum uluslar arası rekabette önemli avantajlar ortaya çıkarmaktadır. 

Yenilik faaliyetleri aynı zamanda ülke içerisinde üretilen fikir, bilgi ve buluşların ticarileşmesini sağlayarak katma değerlerinin artıracak ki böylece kilo ile satılan ürünlerden çok daha hafif ama daha teknolojik ürünlerin üretilmesini sağlayacak, buların elde edilmesi için yapılan Ar-Ge harcamalarının geri dönüşümü sağlanmış olacaktır. Yeniliklerde öncü olmak aynı zamanda dünyada yenilik çalışmalarına katkı sağlayacak insan kaynağı için de bir çekim merkezi oluşturabilecektir. Bu sayede yaratıcı beyinleri ülkeye çekme fırsatı da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Buluşların doğrudan doğruya kullanım alanı bulamaması, bu buluşlardan yararlanarak onun üretilebilir hale getirme ve kullanıcıya faydalı bir ürün olarak sunmak da inovasyon olarak adlandırılabilir. Örneğin Dikiş makinasının patentini alan Elias Howe iken, bu makinayı en yararlı bir şekilde bir biçimde tasarlayarak üreten Isaac Merritt Singer olmuştur. Buluşu uygulanabilir hale getiren, geliştiren ve üreten Singer, marka olarak kullanıldığı soyadı ile bütün dünyada tanınmıştır. Buradan şöyle bir sonuç ta çıkarılabilir. Tüm patentler incelenip bu patentlerin sanayiye uygulaması yapılarak da ürünlerde lider olmak mümkündür. Yani illa buluş yapmak gerek olmayabilir. Bir buluşun nasıl ürüne, pazarlamaya ve satışa nasıl dönüştüğü önemlidir. 

Yeniliklerin ticarileştirilmesinde, etkin pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, bunu destekleyen örgütsel bir yapının kurulması, ulusal düzeyde fonksiyonel ve dinamik bir yenilik ağının kurulması gerektiği kaçınılmaz olmaktadır. Yeniliklerin ticarileştirilebilirliğinin en önemli destekleyicisi bireysel, toplumsal ve örgütsel bağlamda mevcutlardan ve alternatiflerden farklı orijinal bazı değerlerin sunulmasıdır. Bu değerler sadece ürünün temel özelliklerinde değil, fiyatı, kalitesi, sunum şekli, sosyal özellikleri ve markası gibi pek çok alanda gerçekleştirilebilir. Bu yeni değerlerin benimsenmesinin ve dağılımının hızlı olabilmesi için de etkin ve yeni bir pazarlama stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır.  Tablo incelendiğinde; 2008 – 2009 döneminde ilk 10 sırayı alan ülkelerin kendi aralarında sıralama değişse bile yine de ilk 10 sırada yer aldığı görülmektedir. Ülkemizin sırası 63.’ lükten 61.’ lığa çıkmıştır. Sıranın son sırasında 2,58 puanla Burundi yer almaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu 2009 Sonu raporunda ülkemizi çeşitli konularda yer aldığı konumlar aşağıdaki gibidir;

Konular;

  • İnovasyon kapasitesi
  • Bilimsel Araştırma Enstitüleri Kalitesi
  • Ülke Şirketlerinin Ar-Ge harcamaları
  • Ar-Ge konusunda Üniversite Sanayi İşbirliği
  • Bilim Adamaı ve Mühendislerin Yeterliliği
  • Devletin İleri Teknoloji ürünleri için tedariği
  • Yıllık Üretilen Patent Sayısı
 

Görüldüğü gibi küresel anlamda kriter olan pek çok konuda daha yapacak çok işimizin olduğu görülmektedir. Bu sonucu değiştirmek için insan gücümüz, zamanımız, devlet desteğiyle kaynağımız bulunmaktadır.

Ama artık elimizdeki bu potansiyeli uygulamaya geçirmek için vakit kaybetmememiz gerektiği aşikardır.

Bir sonraki yazıda ilk 5 kriter 5 farklı başlık altında daha detaylı olarak incelenecektir
   

Kaynaklar: Cevahir UZKURT, Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta yayınları, 2009 
World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2009 - 2010

Dr. Mak. Yük. Müh. Süleyman TOKAY


Hizmetler

Kurumsal Ar-Ge Yönetimi 
Proje Yönetimi 
Süreç Yönetimi 
İş Metod Etüdü uygulamaları 
MTM Standart Zaman Uygulamaları 
TUBİTAK / KOSGEB Projeleri 
AB Projeleri, Dernekler Dairesi Projeleri

Sosyal İletişim

Facebook Twitter Linkedin Youtube


Bizi Sosyal Medyada Takip edin.
İletişim

Piri Mehmet Paşa Mah. Piri Paşa Sok. No:8  
Ziya Aslan İş Hanı No:50  
Silivri İSTANBUL  

Tel: 0 532 548 1473  

www.silivriprojeofisi.com  
info@silivriprojeofisi.com