Silivri Proje Ofisi

Danışmanlık - Proje Yönetimi - Tasarım - Eğitim Hizmetleri

Firmamız; Kurumsal Ar-Ge Danışmanlığı, Yalın Üretim, Proje Yönetimi ve Proje Danışmanlığı, TUBİTAK / KOSGEB Projeleri, Süreç Yönetimi, Kalite Sistemi, Yurtiçi / Yurtdışı Belgelendirme hizmetleri konusunda uzmandır.

Bir Ar-Ge Organizasyonu İçin Gerekli Unsurlar

Bir Ar-Ge Organizasyonu için gerekli temel unsurlar; İNSAN, FİKİR, SERMAYE ve KÜLTÜREL FAKTÖR’ lerdir. Bu dört temel madde yüksek performans ve mükemmelliği sağlamak için Ar-Ge organizasyonunun yönetimi ile koordine edilmek zorundadır. Bu makalede bu temel maddeleri içeren konuları tanımlamayacağız.

Öncelikle belirtmek gerekirse en önemli unsur yaratıcı insanlardır. Bu tip insanlar parlak fikirlere sahiptir ve yararlı ürünler için araştırma ve araştırma sonuçlarının tercümesini çok rahat bir şekilde yapabilirler. Bununla birlikte, bu insanlar genel yapı içinde tüm sistemi çok kolayca organize edebilirler. Organizasyonal çalışmalarda iyi bir karışım oluşturmak ve bu karışımı düzenli bir şekilde koordine etmek önemlidir. Ve çalışmaların başarısı için önemlidir. Düzgün işleyen bir organizasyonu sağlamak için, inançlar, normlar, değerler ve yaratıcılık ve yenilikçilik lehine olacak bir örgüt kültürü değeri gereklidir. En son olarak da bir kaynak ihtiyacı vardır.

İNSANLAR

Ar-Ge Bölümünde çalışan mühendislerle ilgili dört farklı kişilik özelliği mevcuttur;

Yaratıcı Tip. Yaratıcı tipler fikir üreticileridir, soyut olarak problemleri çözme konusunda rahattırlar ve genellikle tek başlarına çalışmayı tercih ederler.
Girişimci Tip. Girişimci bireyler bir ürün ya da projenin öncelikli olarak karlılığı ile uğraşırken riski almak ve yönetmek konusunda da çalışırlar.
Analitik Tip. Analitik insanlar karmaşık yapıları iyi bir şekilde çözer ve risklerden kaçınarak düzenin ve organizasyonun olmasını da tercih eder.
Gelişimci Tip. Gelişim odaklı kişilikler ekip projelerine doğru hareket etmede ve diğerleri ile işbirliği halinde yüksek enerji seviyelerini koruma konusunda uzmandırlar.

Çalışanların kişiliklerini tanımak ve bu şekilde verimli bir iş gücünü elde etmek, hem bireylerin ve hem de firmanın / organizasyonun çıkarlarına uygun bir davranıştır. Bir Ar-Ge Organizasyonunda başarılı olmak isteyen kişiler; analitik, meraklı, bağımsız, entelektüel, içe dönük, bilimsel ve matematiksel aktiviteleri seven insanlardır. Bu tür insanlar aynı zamanda karmaşık, esnek, kendi kendine yeten, görev odaklı ve belirsizlik durumunda hoşgörülü olma eğilimindedir. Bu durumda özerklik, değişim ve saygıya yönelik büyük ihtiyaçları vardır. Dabackere, Buyens ve Vandenbossche’ nin 1997 yılında 2.157 araştırmacı ile ilgili yapmış oldukları bir araştırmada, Ar-Ge uzmanlarının geleneksel yönetim hiyerarşisine dayalı bir temelden ziyade “ bilgi merdiveni” sisteminin yapı içinde daha iyi bir anıt bulduğu sonucuna ulaştılar. Ar-Ge uzmanları organizasyon hiyerarşi içindeki tanıtımla daha az ilgili iken kendi uzmanlık alanlarındaki yetkinlik ve uzmanlık konularının kabul edilmesi noktası ile daha çok ilgilidirler. Ar-Ge Organizasyonları, araştırmacıların Ar-Ge sürecine teknik yeterlilik ve uzmanlık temelinde nasıl bir katkıda bulunduğu temelinden hareketle ödüllendirmeye ihtiyaç duyar.

Yüksek Lisans derecesine sahip bir bir kişi muhtemelen zaten yukarıdaki tanımlarda listelenen özelliklerin pek çoğuna sahiptir. Diğer önemli özellikleri eksik olabilir. Örneğin, özerklik ve değişim için gerekli olan beklentiler ve belirsizlik durumunda kişisel toleransların dikkatli bir şekilde organize edilmesi zorunludur. İç standartlara sahip ve özgüven sahibi insanlar Ar-Ge organizasyonlarında oldukça gereklidirler. Çünkü, pek çok durumda proje sonuçları cesaret kırıcı olabilir. Kolayca cesareti kırılmayan, hedeflerinden emin olan ya da onlara nasıl ulaşabileceğini bilen kişilerin devam etme olasılığı daha yüksektir. Bunun yanında en ufak bir tökezlemede cesareti kırılan kişiler hedeflerinden emin de olsalar projeye devam edemezler. Aynı veya benzer işi yapanlarla olan etkileşim de önemlidir. Pek çok yeni fikir literatür okuyarak değil fakat benzer problemlerle uğraşan kişilerle konuşarak ortaya çıkar. Sonuç olarak, ki bu durum kuşkusuz alaycı bir yaklaşımdır, başarılı bilim adamlarına “ kötü bir yönetim “ göstermiş olsa dahi tolerans gösterilmesi gerekir. Eğer yönetim araştırma ortamıyla anlaşmanın mümkün olmadığı durumda kişilerin kendi ihtiyaçlarına duyarsız olunduğunda, insanlar kolayca alt üst olabilirler. Pek çok yönetici teknik insandır ve zaten diğerlerini yönetmektense araştırmalarla ilgilenirler, bu durumda onların en uygun işi daha az yapması olasıdır.

Friedman, farklı yönetsel seviyelerdeki Ar-Ge Yöneticileri ile ilgili birincil etkinlikleri belirlemiştir. Kırk sekiz farklı görev yöneticiler tarafından analiz edildi. Sonuç olarak üç adet birincil aktivite belirlendi: proje yönetimi, çalışanlar ( kadro ) ve stratejik planlama. Stratejik Planlama; mantıksal akıl yürütme, özgünlük, fikirlerin akıcılığı, iletişim becerileri ve diğer iki birincil aktivite için gerekli olduğundan oylanmıştır. Ar-Ge Bölümlerinde Stratejik Planlama çok önemli bir faaliyettir.

Özet olarak belirtmek gerekirse; etkili bir bilim adamı kendi iç standartlarına sahip, öz güven sahibi, istikrarlı ve bireyci olmayı ve doğru bir organizasyon içinde çalışılıyor olmayı gerektirir. Uygun olmayan bir ortam içinde çalışıyor olmak yaratıcılığı olumsuz yönde etkilediği için çok önem verilmesi gereken bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde yaratıcılık, kişi ve ortam özelliklerine bağlıdır. Eğer bu etkilerden biri kaybolursa, yaratıcılık yok olabilir. Bir Ar-Ge Yöneticisi farklı, bağımsız aktiviteleri ve yetenekli kişileri entegre edebilmeli ve eldeki aktivitelerle Ar-Ge Proje Yönetimini, kadroyu ve stratejik planlamayı ilişkili bir program halinde çalıştırabilmelidir.

Ar-Ge Konusunda çeşitli göstergelerden faydalanabilmekteyiz. Çok farklı girdilerin sonucu olarak Avrupa Komisyonu raporu da bu göstergelerden birini oluşturmaktadır. Bu yeni yaklaşım Ar-Ge Bölümleri için farklı bir çalışma sistematiği de getirmektedir. Avrupa Komisyonu, 2010 yılında yayınladığı son raporunda yeni bir gösterge tablosuna geçişi açıklamıştır. Bu göstergeler Araştırma ve Geliştirme ve İnovasyon konularında Türkiye’ nin de içinde olduğu ülkeleri yakından ilgilendirmektedir.

Aşağıdaki Liste, Inovasyon Birliği’ nin izlemesinin bir parçası olarak yıllık performans puan tabelası için temelleri göstermektedir. En son uygun istatistiksel raporları kullanan veri Avrupa Birliği için her bir Üye Ülke ve üye olmayan ülkeleri içermektedir. Bu istatistik rapor 2020 yılına kadar aynı şekilde yayınlanacaktır. Avrupa Komisyonu ayrıca ek göstergeleri de bu tabloya ekleyebilecektir.

Gösterge

Kaynak

İNSAN KAYNAKLARI

1.1.1

Yeni doktora mezunu sayısı / 25-35 yaşındakiler / 1.000 kişi başına

Eurostat

1.1.2

Yüksek öğrenimini tamamlamış 30 – 34 yaşındaki nüfus yüzdesi

Eurostat

1.1.3

En az lise düzeyinde eğitim almış 20 – 24 yaşındaki genç yüzdesi

Eurostat

AÇIK, MÜKEMMEL VE ÇEKİCİ ARAŞTIRMA SİSTEMLERİ

1.2.1

Milyon kişi başına düşen uluslar arası bilimsel işbirliği yayınların adedi

Thomson/Scopus

1.2.2

Dünya çapındaki en üst % 10 listelenmiş yayın organlarında yayınlanmış bilimsel yayınların toplam bilimsel yayınların yüzdesi

Thomson/Scopus

1.2.3

Milyon kişi başına AB üyesi olmayan doktora öğrencilerinin adedi

Eurostat/OECD

FİNANS VE DESTEK

1.3.1

Kamu Ar-Ge harcamaları ( GSYİH’ nın %’ si )

Eurostat

1.3.2

Risk Sermayesi ( GSYİH’ nın %’ si )

Eurostat

FİRMA AKTİVİTELERİ

Firma Yatırımları

2.1.1

Firma Ar-Ge Harcamaları ( GSYİH’ nın %’ si )

Eurostat

2.1.2

Ar-Ge Harici Yenilik Harcamaları ( Cironun %’ si )

Eurostat

BAĞLANTILAR VE GİRİŞİMCİLİK

2.2.1

Kendi işyerinde yenilik yapan KOBİ’ ler ( Tüm KOBİ’ lere % )

Eurostat

     2.2.2

Başkalarıyla işbirliği yapan yenilikçi KOBİ’ ler ( Tüm KOBİ’ lere % )

Eurostat

2.2.3

Milyon kişi başına kamu-özel sektör ortak yayın sayısı

Thomson/Scopus

FİKRİ VARLIKLAR

2.3.1

Milyar kişi başına PCT patent uygulamaları

Eurostat

2.3.2

Milyar GSYİH başına sosyal uygulamalara ait PCT patent sayısı

OECD

2.3.3

Milyar GSYİH Başına Ticari Marka Sayısı

OHIM/Eurostat

2.3.4

Milyar GSYİH Başına Topluluk tasarımları

OHIM/Eurostat

ÇIKTILAR

Yenilikçiler

3.1.1

10’ dan fazla çalışanı olan ve ürün ve süreç yeniliği getiren KOBİ’ lerin %’ si

Eurostat

3.1.2

10’ dan fazla çalışanı olan ve tanıtım, pazarlama ya da organizasyonel yenilik yapan KOBİ’ lerin %’ si

Eurostat

3.1.3

10’ dan fazla çalışanı olan ve yüksek büyüme sağlayan işletmelerin tüm işletmeler içindeki  %’ si

Eurostat

Ekonomik Etkiler

3.2.1

Bilgi – Yoğun Aktivitelerde İstihdam’ ın ( imalat ve hizmet ) toplam istihdama oranı        

Eurostat

3.2.2

Orta ve İleri teknolojiye sahip üretim ihracatının toplam ihracata oranı

UN/ Eurostat

3.2.3

Bilgi – Yoğun Hizmet ihracatının toplam ihracata oranı

UN/ Eurostat

3.2.4

Cironun %’ si olarak Pazar için yeni ve firma inovasyonları için yeni ürünlerin satışı

Eurostat

3.2.5

GSYİH’ nın yüzdesi olarak Yurtdışından Lisans ve Patent gelirleri

Eurostat

Bu raporun detaylarına daha sonraki makalelerde de değinilecektir. Ancak buradaki asıl amaç özellikle yüksek katma değerine sahip ürünlerin ihracatını sağlamaktan geçmektedir. Bunun temelinde yatan en önemli etken ise Ar-Ge konusuna çok daha fazla önem verilmesi ve Üniversite – Sanayi işbirliği’ nin geliştirilmesidir.

Kaynaklar:
“ Communication From The Commission To The European parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The committee Of The Regions “, European Commission, Brüksel 6.10.2010

“ Managing Research, Development, and Innovation “, Ravi K. Jain, Harry C. Triandis, Cynthia W. Weick “, 2010

 

Dr. Mak. Yük. Müh. Süleyman TOKAY


Hizmetler

Kurumsal Ar-Ge Yönetimi 
Proje Yönetimi 
Süreç Yönetimi 
İş Metod Etüdü uygulamaları 
MTM Standart Zaman Uygulamaları 
TUBİTAK / KOSGEB Projeleri 
AB Projeleri, Dernekler Dairesi Projeleri

Sosyal İletişim

Facebook Twitter Linkedin Youtube


Bizi Sosyal Medyada Takip edin.
İletişim

Piri Mehmet Paşa Mah. Piri Paşa Sok. No:8  
Ziya Aslan İş Hanı No:50  
Silivri İSTANBUL  

Tel: 0 532 548 1473  

www.silivriprojeofisi.com  
info@silivriprojeofisi.com